یادداشتها
7 Comments

اینترنت این روزهای من !

هزاران مقاله ی کوچک و بزرگ،طنز و غیر طنز،طعنه دار و غیر طعنه دار در اینترنت و برای اینترنتِ این روزهای ما نوشته شده تا وسیله ای باشد برای نیم نگاه مسئولین در مورد وضعیت اینترنت کشور،اما کک مسئولین و مسئولان و وزیر و وزیران هم نمی گزد!